Archive for April 2013

Årskontingent 2013

Gode Veldetunbeboer

 

Velforeningen har som formål å arbeide for bedre trivsel for alle beboerne på feltet. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier og trafikksikring. Minner om at fartgrensen inne på feltet er 30 km/t.

Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Årsmeldingen og referat fra årsmøtet 11. mars er lagt ut på nettsiden vår: www.veldetunvel.no.

På nettsiden legger vi ut aktuell informasjon. Vi ber dere det gjelder spesielt merke seg punktet om hunde- og katteeiere. Dere kan også bruke kontaktskjema på nettsiden dersom dere ønske ta kontakt med oss i styret.

Minner om søknadsfristen for støtte til lekeplasser er 1. mai.

Ifjor betalte 142 stk årskontingenten. På Veldetun er det nå over 300 husstander og Velforeningen hadde satt stor pris på at det blir flere betalende medlemmer.

Årskontingenten er forsatt kun kr 200 og vi ber om at den blir betalt

Kr 200 til konto 3361.16.83176

Veldetun Velforening v/Magne Fossmark,

Slåttåvegen 5, 4262 Avaldsnes

 Mvh for oss i styret for Veldetun Velforening

Alf B Thorsen         Anne Elise Løberg         Torhild Urvik

Leder                            nestleder                            sekretær

Magne Fossmark     Jorunn M Emberland     Marianne Torvestad

Kasserer                       styremedlem                      styremedlem

Ulf Jarle Thorsen

varamedlem

Referat fra årsmøtet i Veldetun Velforening 11. mars 2013 i Sanitetshuset på Avaldsnes.

Referat fra årsmøtet i Veldetun Velforening

11. mars 2013 i Sanitetshuset på Avaldsnes.

*****************************************

Tilstede fra styret:      

Leder Alf B. Thorsen, nestleder Anne Elise Løberg, kasserer  Magne Fossmark,

medlem Jorunn Emberland  og  sekretær Torhild  Urvik

 Andre fremmøtte:               9 Veldetun-beboere

***************************************************************************

1.     Informasjon om styrets arbeid i 2012

Alf B. Thorsen ønsket velkommen og ga en kort oversikt over hva styret har arbeidet med i 2012.

2.     Informasjon om arbeidet med luktproblematikk

Anne Elise Løberg orienterte om det som har skjedd siden forrige årsmøte. Det er kommet en ny veileder om forurensning. Når Karmsund Fiskemel nå skal søke om ny konsesjon må denne være i tråd med den nye veilederen.

Vi får luktrapport og driftsrapport fra bedriftene på Husøy hver måned.

Ben Velde kom med et innspill om nye momenter i forbindelse med aktiviteten på Husøy. Det dreier seg som støy og lys. Dette kommer både fra enkelte av bedriftenes drift og inneliggende båter.

Til denne saken refererte Alf B. også fra brevet velforeningen har mottatt fra ekteparet Hjelmås og deres bekymring for støy i forbindelse med utbyggingen av Fjord Motorpark sin utbygging.

En av de tilstedeværende, Per Morten Velde, er involvert i denne saken. Han opplyste at det stemmer at det er foretatt en støyanalyse. Men i forbindelse med utbyggingen blir banen plassert 900 meter lenger vest, nede i en dal, og blir støyskjermet mye bedre. De som kan bli mest utsatt for støy er Kvalavåg og Buvika i Visnes.

Det som foregår nå, på den eksisterende banen, er motorcross i den lyse årstiden: Torsdager mellom kl. 17 – 19, pluss lørdag og søndag mellom kl. 12 – 15. Denne banen har vært i drift siden 1991. Brukere som har for høy effekt på sine kjøretøyer til få påpakning.

Den eksisterende  banen har traseer over toppene i terrenget.

På den nye banen blir det kjøretøyer som er godkjent av Veitrafikkloven. Treningstid vil bli ca. 3 – 6 timer i uka.

De tar sikte på å avholde et Dragrace i året (ikke trening) og dette må holdes innenfor de støygrensene som er fastsatt.

3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning

Alf B. leste årsberetningen.

Det var flere innspill fra salen i denne saken.

Vedtak: Årsberetning 2012 godkjent

4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap

Magne gikk gjennom regnskapet og kommenterte enkelte punkt.

Vedtak: Regnskap 2012 godkjent

5. Fastsetting av kontingent for 2013

Forslag fra styret om å fortsatt ha kontingent på kr 200 pr. husstand.

Vedtak: Kontingent for 2013 er kr. 200,- pr. husstand.

6. Gjennomgang og godkjenning av budsjett

Alf B. gikk gjennom budsjettet for 2013

Vedtak: Budsjett for 2013 godkjent

7. Valg 2013

Resultatet ble som følger:

Leder for 2 år                    Alf B. Thorsen                Var ikke på valg   2 års valgperiode

Nestleder for 1 år            Anne Elise Løberg         Var ikke på valg  2 års valgperiode

Kasserer for 2 år             Magne Fossmark           Gjenvalgt for 2 år  2 års valgperiode

Sekretær for 1 år             Torhild Urvik                   Var ikke på valg   2 års valgperiode

Styremedlem                   Jorunn Emberland        Gjenvalgt for 2 år  2 års valgperiode

Styremedlem                   Marianne Torvestad      Nytt styremedlem  2 års valgperiode

Styremedlem                                                                Ingen  2 års valgperiode

Vara                                  Ulf Jarle Thorsen               Gjenvalg for 1 år  1 års valgperiode

Revisor                            Marit L. Rydningen         Gjenvalg for 1 år

1 års valgperiode

Valgkomite                      Arild Widvey                             Ny

3 medlemmer                     Per Morten Velde                      Ny

1 års valgperiode                3. medlem                                  Ingen

Opplysninger om de 2 nye som ble valgt inn:

Marianne Torvestad,         Futavn. 34,                     970 08 642 /   52 84 32 72

marianne–t@hotmail.com

Per Morten Velde,             Prestanesbakken 36,      911 26 515

velde@mac.com

Avaldsnes, den 16. mars 2013

 

 

_________________________________

Torhild Urvik, referent