Archive for March 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2013

for

Veldetun Velforening.

 

Styret i Veldetun Velforening har dette året bestått av følgende personer:

leder:                        Alf B. Thorsen
nestleder:                Anne Elise Løberg
sekretær:                  Torhild Urvik
kasserer:                  Magne Fossmark
styremedlem:          Jorunn M. Emberland
styremedlem:          Marianne Torvestad
varamedlem:           Ulf Jarle Thorsen

Velforeningen har som formål å arbeide for bedre trivsel for alle beboerne på feltet. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Styret har avholdt 4 styremøter i 2013. Styremøtene har vært avholdt hjemme hos styremedlemmene. Årsmøte avholdes på Sanitetshuset.

Hovedsaker i 2013.

 

Luktproblematikk fra Husøyområdet.

Fylkesmannen har oversendt kontrollrapport etter inspeksjon på området. Rapporten inneholder anmerkninger. Velforeningen har sendt brev med kommentarer og bedt om avklaring av tidsfrister for utbedringer. Saken følges opp av nestleder.
Det er et faktum at nestleders utrettelige arbeid med denne saken har avverget et verdifall på eiendommene på feltet.

Omregulering av område sør for innkjøring til Veldetun.

Karmøy kommune har vedtatt reguleringsplanen for området, men vet ikke om der har skjedd noe etter dette. Vi vil følge nøye med den videre utviklingen.

 

Nærmiljøtiltak – lekeplasser.

Velforeningen har i løpet av året bare bevilget ca. kr. 8.000,- til diverse tiltak. Dette på grunn av manglende inntekter og mangelfulle søknader.  Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, helst innen 1. mai. 75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

Nettside.

Veldetun Velforening har nå egen nettside. Adressen er: veldetunvel.no. Magne Fossmark er ansvarlig for nettsiden. Her vil bli lagt ut informasjon om støtteordninger, vilkår for støtte, søknadsfrister, etc.

Ballbinge.

Velforeningen har søkt Karmøy kommune om støtte til å anlegge ballbinge på feltet. Avaldsnes Idrettslag har vært behjelpelig med å utforme søknaden. Eventuell plassering og kostnader må avklares i løpet av 2014. Vi er høyt oppe på kommunen sin prioriteringsliste.
Vi må og vurdere flere muligheter for å få støtte. En ballbinge vil i utgangspunktet ha en kostnadsramme på kr. 4 – 500.000,-.

Trafikkforhold på feltet.

Forholdene i krysset mellom Veldetunvegen – Prestanesvegen – Futavegen – Slåttåvegen er tatt opp med Karmøy kommune. Kommunen er i gang med omregulering for området. Vi minner samtidig om at fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.  Det er det visst ikke alle som vet.
Styret henstiller og til alle beboerne om å holde orden på fellesområder og klippe busker og hekker langs vegene. Karmøy kommune har gitt ut en egen folder som tar for seg grunneieren sine plikter i forbindelse med veger og avkjøringer.

Friområder.

Spørsmål om badestrand på Stutøy er tatt opp med Karmøy kommune. Stutøy ligger mot nordøst på Husøy industriområde, men er ganske avskjermet fra virksomhetene. Karmøy kommune er positiv til den planen vi har sendt over, men har ikke midler på nåværende budsjettet. Kommunen eier det aktuelle området.

Arrangementer.

Også dette året ble der arrangert fakkeltog på nyttårsaften, og med ganske bra oppslutning. Ca. 70 barn deltok sammen med en del voksne. Nissen var på plass og delte ut godteposer som var ekstra store dette året.

Økonomi.

Inntektene til Velforeningen består av kontingent fra medlemmene og tilskudd fra Karmøy kommune og Skudenes & Aakra Sparebank. På utgiftssiden er det bevilgninger til lekeplasser og nærmiljøtiltak som er den største posten. Der blir og betalt noe for spesialkompetanse i forbindelse med dokumentasjon og korrespondanse for å begrense luktplager fra bedriftene på Husøy – området.
Under 100 husstander av over 300 på feltet betalte årskontingenten på kr. 200,- i 2013. Tilskuddet fra kommunen var på kr. 15.000,-, og fra banken kr. 3.000,-. Beholdningen i banken er kr. 78.385,-.

Generelle kommentarer.

Styret håper alle beboerne vil gjøre sitt til at Veldetun fortsatt vil være et trivelig sted å bo. Vi henstiller til alle hundeeiere om å bruke pose til etterlatenskaper når de er ute og lufter hundene. Vi henstiller og til alle katteeiere om å skaffe seg bur eller innhegning til kattene sine. Der er en mengde katter som går rundt og gjør fra seg i hager og på lekeplasser til stor irritasjon for beboerne. Dette er en ting som vi stadig får klager på.
Når det gjelder hageavfall, så kan dette leveres gratis på søppelplassen i Borgardalen. Det er ikke lov å kaste på friområder på feltet.

 

Avaldsnes, 27. februar 2014

 

ÅRSMØTE onsdag 19. mars 2014 kl. 20.00 på Sanitetshuset (ved skolen).

ÅRSMØTE

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes onsdag 19. mars 2014 kl. 20.00 på Sanitetshuset (ved skolen).

 

SAKLISTE.

  1. Informasjon om styrets arbeid i 2013.
  2. Informasjon om arbeidet med luktproblematikk.
  3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
  4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
  5. Fastsetting av kontingent for 2014.
  6. Gjennomgang og godkjenning av budsjett.
  7. Valg av medlemmer til styre i 2014.
  8. Valg av innstillingskomite.

 

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Som det framgår av årsberetningen er formålet med velforeningen å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no.

 

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Der blir servert kaffe med sjokolade/kjeks.

Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening