Archive for April 2014

Årskontingenten for 2014 kr 200 betales inn til konto 3361.1683176

Årskontingentbrevet ble lagt i postkassene onsdag 9. april

Til alle beboerne på Veldetun.

 

Velforeningen har som formål å arbeide for god trivsel og gode boforhold for alle beboerne på Veldetun. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Årsmeldingen og referat fra årsmøtet 19. mars er lagt ut på nettsiden vår: www.veldetunvel.no.

På nettsiden legger vi ut aktuell informasjon. Dere kan også bruke kontaktskjema på nettsiden dersom dere ønske ta kontakt med oss i styret.

Der er 3 punkter som går igjen i klager til styret. Det er trafikkforhold og høy fart, høye hekker og løse katter.

Vi ber de det gjelder spesielt merke seg punktet om hunde- og katteeiere på nettsiden.

Fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.

Minner om søknadsfristen for støtte til lekeplasser er 1. juni.

Årskontingenten er fortsatt kun kr 200 og vi ber om at den blir betalt innen forfall 30. april 2014

 

Kr 200 til konto 3361.1683176

Veldetun Velforening v/Magne Fossmark,

Slåttåvegen 5, 4262 Avaldsnes

 

Mvh for oss i styret for Veldetun Velforening

Årsmøte 19. mars 2014 på Sanitetshuset, Avaldsnes

Veldetun Velforening

Årsmøte 19. mars 2014 på Sanitetshuset, Avaldsnes

Tilstede fra styret: Leder Alf. B. Thorsen, nestleder Anne Elise Løberg, kasserer Magne Fossmark, medlem Ulf Jarle Thorsen og sekretær Torhild Urvik.

Fra Valgkomiteen: Per Velde. Dessuten møtte andre 10 beboere.

 

  1. Alf B. ønsket velkommen og orienterte om styrets aktivitet i året som er gått. På grunn av den dårlige økonomien har det vært liten aktivitet. Vi har mottatt èn søknad om støtte til oppgradering av lekeplass. Det  er beklageligvis liten oppslutning til kontingentbetaling av de som sokner til denne, så den søknaden ligger på vent. Når kontingentinnbetalingen minker gir det seg også utslag i tilskuddene vi får fra bank og kommune. Alf B. kunne opplyse om at gledelig nok er arbeidet med nye trapper til undergangen ved inngangen til Veldetun i gang.
  2. Anne Elise ga årsmøtet en oppdatering av arbeidet med luktproblematikken. Bio Mar har søkt om å få øke produksjonen fra 180.000 – 420.000 tonn pr. år. Dette vil resultere i døgnproduksjon 365 dager i året. I den forbindelse har Ådne Ø. Utvik foreslått at bedriften investerer i en høyere skorstein.    Anne Elise refererte så fra møtet hun og Magne hadde med Bio Mar sin skotske sjef. Hun fortalte også at det nå er kommet en ny Veileder som settere strengere krav til utslipp og at Veldetun Velforening er blitt høringsinstans i saker som har med luktutslipp på Husøy.
  3. Alf B. refererte fra og kommenterte Årsberetningen.   Når det gjelder nettsiden vår kom det fram ønske om at vi også burde være på Facebook. Vi har et forbedringspotensiale her.   Ballbinge: Vi må få laget en realistisk kalkyle og dessuten søke om legatpenger. Vi må regne med å forskuttere ca. 250.000 kr. Ballbingen beregnes å finansieres med 1/3 dugnad, 1/3 spillemidler og 1/3 fra kommunen. Det skal arbeides videre med både ballingen og oppgradering av den eksisterende fotballbanen, innbefattet det ødelagte nettet.                                                                                                                         Til punket om trafikkproblemene på Veldetun ble det diskusjon og innspill fra de frammøtte. En beboer i Futavegen ønsker seg fartsdumper. Det er nemlig ikke fysiske fartshindringer i denne vegen og mange tar denne lille omvegen for å kunne kjøre fort – og det gjør de til gangs. Futavegen krysses også av en sykkel- og gangsti. Denne har ikke fysisk hindring fra den ene siden, og dette er en sti som blir mye benyttet blant annet av skolebarna.  Beboeren er både skremt og sint over trafikken og forventer at noe fysisk blir gjort før et barn blir drept eller skadet. Han ønsker seg både fartsdumper (eller eventuelt sjikaner) i Futavegen og at det blir satt opp nok et fysisk hinder i sykkel- og gangstien.                                                                                      Årsberetningen godkjent.
  4. Regnskap: Ingen kommentarer til tallene Magne refererte. Per Velde foreslo at vi vedtar en minimumsbeholdning som vi alltid skal ha i bunn. Regnskapet er revidert.  Regnskap  godkjent.
  5. Kontingent: Styrets innstilling er å fortsette med kontingent på 200 kr.    Kontingent kr 200 vedtatt.
  6. Budsjett: Magne kommenterte det oppsatte budsjettet.   Budsjettet godkjent.
  7. Valg: Per Velde representerte Valgkomiteen som foruten ham har bestått av Arild Widvey og Ole Stian Telstø. De har gjort et godt arbeid og har fått 4 nye kandidater.   Valgperioden er på 2 år og styret konstituerer seg selv.                                                                                                     Styrets sammensetning etter valget:                                                                                                                                                                                          Leder                    Alf B. Thorsen                       Valgt for 2 år                                                                                                                                                                  Nestleder             Anne Elise Løberg                Valgt for 1 år                                                                                                                                                               Kasser                   Magne Fossmark                 Ikke på valg i år                                                                                                                                              Styremedlem       Jorunn Emberland              Ikke på valg i år                                                                                                                                    Styremedlem        Marianne Torvestad           Ikke på valg i år                                                                                                                                     Styremedlem ny  Ingebjørg Nes                       Valgt for 2 år                                                                                                                                      Styremedlem ny  Trude Hauge Solbakk         Valgt for 2 år                                                                                                                                          Varamedlem         Ulf Jarle Thorsen                Valgt for 2 år                                                                                                                                                Revisor                   Marit L. Rydningen            Valgt for 2 år
  8. Valg av ny Valgkomite:                                                                                                                                                                                                                      Ole Stian Telstø har sagt seg villig til å fortsette. Han får 2 nye medlemmer med seg:                                                                                                                                                                    Geir Sunde,           Prestanesvegen 11,   4262 Avaldsnes                                                                                                                                                            Lisa Thornes,        Slåttåvegen 10,         4262 Avaldsnes

Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21.30

 

 

 

Avaldsnes, 21. mars 2014

 

Torhild Urvik

Referent og avtroppende sekretær

 

 

Styret i Veldetun Velforening etter Årsmøtet 19. mars 2014

 

Leder             2 år     Alf B. Thorsen,     Slåttåv. 23|  Mob:   410 01 939, tlf.: 52 84 2 524                                                                                                                     e-post:  alf.b.thorsen@haugnett.no

Nestleder     1 år     Anne Elise Løberg,  Slåttåv. 18      Mob: 99 23 53 70

e-post:   anneelisel@yahoo.no

Kasserer        1 år     Magne Fossmark,   Slåttåv. 5,    Mob:   926 25 846 ,

e-post:   magne.fossmark@haugnett.no

Styremedlem  1 år     Jorunn Emberland, Sjuradalsv. 11,  Mob:   958 54 687 , tlf.: 52 84 29 68

e-post:  jorunn.emberland@getmail.no

Styremedlem   1 år     Marianne Torvestad,  Futav. 34,     Mob:   970 08 642 , tlf.: 52 84 32 72

e-post:  marianne–t@homail.com

Styremedlem    2 år     Ingebjørg Nes,  Prestanesbakken 23,  Mob:   959 19 012

e-post:  illa4@hotmail.com

Styremedlem    2 år     Trude Hauge Solbakk,  Prestanesbakken 19,   Mob:   913 23 538

e-post:  trudehauge@yahoo.no

Varamedlem     2 år      Ulf Jarle Thorsen, Prestanesv. 4,    Mob:   900 23 327

e-post:   ulf@haugnett.no

Revisor:            2 år     Marit L. Rydningen  Prestanesv. 9,   Mob:   472 57 111

 

Valgkomite:

Ole Stian Telstø,     Prestanesvegen 2,  Mob:   911 26 914

Geir Sunde,              Prestanesvegen 11, Mob:   977 63 328

Lisa Thornes,           Slåttåvegen 10,        Mob:   977 00 881