Archive for February 2015

Årsberetning for 2014

Årsberetning 2014

for

Veldetun Velforening.

 

Styret i Veldetun Velforening har dette året bestått av følgende personer:

leder:                          Alf B. Thorsen
nestleder:                  Anne Elise Løberg
sekretær:                    Trude Hauge Solbakk
kasserer:                    Magne Fossmark
styremedlem:                        Jorunn M. Emberland
styremedlem:                        Marianne Torvestad
styremedlem:                        Ingebjørg Nes
varamedlem:             Ulf Jarle Thorsen
revisor:                       Marit L. Rydningen
valgkomite:               Ole Stian Telstø, flyttet, erstattet av Torhild Urvik
Geir Sunde
Lisa Thornes

Velforeningen har som formål å arbeide for bedre trivsel for alle beboerne på feltet. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Styret har avholdt 3 styremøter i perioden. Styremøtene har vært avholdt hjemme hos styremedlemmene. Årsmøte avholdes på Sanitetshuset.

Hovedsaker i 2014.

Luktproblematikk fra Husøyområdet.

Velforeningen er registrert som  høringsinstans for det som foregår på området og får oversendt relevant informasjon. Sakene følges opp av nestleder. Vi har og kontakt med ekstern ekspertise.
Det er et faktum at nestleders utrettelige arbeid med denne saken har avverget et verdifall på eiendommene på feltet.

Omregulering av område sør for innkjøring til Veldetun.

Karmøy kommune har vedtatt foreløpig reguleringsplan for området. Men der har ikke skjedd noe etter dette. Vi vil følge nøye med den videre utviklingen.

 

Nærmiljøtiltak – lekeplasser.

Velforeningen har i løpet av året bevilget kr. 35.000,- til lekeplass, men dette er ikke utbetalt da arbeidene ikke er utført.  Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, helst innen 15. april. 75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

Nettside.

Veldetun Velforening har egen nettside. Adressen er: veldetunvel.no. Magne Fossmark er ansvarlig for nettsiden. Her vil bli lagt ut informasjon om støtteordninger, vilkår for støtte, søknadsfrister, etc. I tillegg er noen styremedlemmer på Face-book.

Ballbinge.

Velforeningen har søkt Karmøy kommune om støtte til å anlegge ballbinge på feltet. Vi er nå høyt oppe på kommunen sin prioriteringsliste.
Avaldsnes Idrettslag har vært behjelpelig med å utforme søknaden. Eventuell plassering og kostnader må avklares i løpet av 2015. Der må nedsettes en egen komite for dette.
Vi må vurdere flere muligheter for å få støtte/sponsormidler. En ballbinge vil i utgangspunktet ha en kostnadsramme på ca. kr. 450.000,-.

Trafikkforhold på feltet.

Forholdene i krysset mellom Veldetunvegen – Prestanesvegen – Futavegen – Slåttåvegen.  Kommunen er i gang med omregulering for området. Velforeningen har purret på saken.
Vi har hatt møter med ansatte i Karmøy kommune, og vi har hatt befaring på en del av Veldetun.  Etter dette er hekker i Futavegen reduserte, og der er kommet en midlertidig sjikane i krysset med Prestanesvegen. Der er og foretatt en opprydning på gangstien mellom Futavegen og Veldetunvegen. Her har vi fått lovnad om at der vil bli montert lysanlegg. Der skal og komme asfalt på gangstien mellom Skaffevegen og Husøyvegen.
Vi minner samtidig om at fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.  Det er det visst ikke alle som vet.
Styret henstiller og til alle beboerne om å holde orden på fellesområder og klippe busker og hekker langs vegene. Karmøy kommune har gitt ut en egen folder som tar for seg grunneieren sine plikter i forbindelse med veger og avkjøringer.

Friområder.

Spørsmål om badestrand på Stutøy er tatt opp med Karmøy kommune. Stutøy ligger mot nordøst på Husøy industriområde. Karmøy kommune var positiv til den planen vi har sendt over.  Men nå er der planlagt utvidelse av virksomheten vest for området. Det kan derfor bli vanskelig å gå videre med dette.

Arrangementer.

Også dette året ble der arrangert fakkeltog på nyttårsaften, og med ganske bra oppslutning. Over 80 barn deltok sammen med en del voksne. Nissen var på plass og delte ut godteposer.
For 2015 vil en forsøke også å få til et arrangement ved båthavna på St. Hans, gjerne i samarbeid med båtforeningen.

Økonomi.

Inntektene til Velforeningen består av kontingent fra medlemmene og tilskudd fra Karmøy kommune og Skudenes & Aakra Sparebank. På utgiftssiden er det bevilgninger til lekeplasser og nærmiljøtiltak som er den største posten. Der blir og betalt noe for spesialkompetanse i forbindelse med dokumentasjon og korrespondanse for å begrense luktplager fra bedriftene på Husøy – området.
145 husstander av over 300 på feltet betalte årskontingenten på kr. 200,- i 2014. Tilskuddet fra kommunen var på kr. 10.000,-, og fra banken kr. 3.000,-. Beholdningen i banken er
kr. 104.300,-, men der er bevilget kr. 35.000,- som ikke er utbetalt.

Generelle kommentarer.

Styret håper alle beboerne vil gjøre sitt til at Veldetun fortsatt vil være et trivelig sted å bo. Vi henstiller til alle hundeeiere om å bruke pose til etterlatenskaper når de er ute og lufter hundene. Vi henstiller og til alle katteeiere om å skaffe seg bur eller innhegning til kattene sine. Der er en mengde katter som går rundt og gjør fra seg i hager og på lekeplasser til stor irritasjon for beboerne. Dette er en ting som vi stadig får klager på.
Når det gjelder hageavfall, så kan dette leveres gratis på søppelplassen i Borgardalen. Det er ikke lov å kaste på friområder på feltet. Her har spesielt gangstien mellom Futavegen og Veldetunvegen vært benyttet. Dette vil forhåpentligvis opphøre når vi får lys.

 

Avaldsnes, 16. februar 2015

 

ÅRSMØTE Møtet avholdes torsdag 05. mars 2015 kl. 20.00 på Sanitetshuset (ved skolen).

ÅRSMØTE

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes torsdag 05. mars 2015 kl. 20.00 på Sanitetshuset (ved skolen).

 

SAKLISTE.

  1. Informasjon om styrets arbeid i 2014.
  2. Informasjon om planer for Husøy – området.
  3. Info om eventuelle luktplager v/Ådne Utvik.
  4. Info om ballbinge.
  5. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
  6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
  7. Fastsetting av kontingent for 2015.
  8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett.
  9. Valg av medlemmer til styre i 2015.

10.Valg av innstillingskomite.

 

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Som det framgår av årsberetningen er formålet med velforeningen å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no.

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Der blir servert kaffe og sjokolade/kjeks.
Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening