Archive for March 2015

Artikkel i Haugesunds Avis lørdag 31. januar om prossindustri på Stutøy

Husøy og en annen lokasjon i Europa kjemper om etablering av nytt industrianlegg
En stor industriaktør vurderer å investere 1,5 milliarder kroner, som vil gi rundt arbeidsplasser. Husøy på Karmøy er høyaktuell.
Av

Espen Løvvik

Karmøy

I fjor sommer ble det kjent at Karmsund Havnevesen investerer 82 millioner i en 12.000 kvadratmeter stor bulkterminal og skal utvide kaiområdet på Husøy ytterligere.

Prosessindustrianlegg

Det kan komme mer i Husøy-området. Mye mer. Nå røper nemlig Karmøy kommunes næringssjef at en stor aktør innen prosessindustri vurderer å etablere seg på Stutøy, nord i Husøy-området.

– Jeg kan bekrefte at en stor aktør mer enn lukter på en etablering. Det kan bli snakk om en investering på rundt 1,5 milliarder kroner. Jeg kan ikke si hvem aktøren er foreløpig, men vi snakker om prosessindustri knyttet til fiskeri- og akvakulturbransjen, forteller kommunens næringssjef Per Velde.

Ifølge Velde står det mellom Husøy og en annen lokasjon i Europa. Hvis prosessanlegget etableres på Husøy, betyr det cirka 100 arbeidsplasser direkte knyttet til anlegget. Øvrige planlagte etableringer på Husøy vil trolig også skape rundt hundre nye arbeidsplasser.

– Indirekte kan disse etableringene skape enda flere arbeidsplasser i distriktet.

Bestemmer seg snart

I løpet av noen uker vil den aktuelle storfisken bestemme seg for om det blir Husøy eller den andre lokasjonen, som for øvrig ikke er en havn. Velde mener at det gir Husøy et fortrinn.

– Husøy er allerede et stort havneområde, som stadig vokser. Mye grunnet god utvikling av sjøtransporttilbudet i trafikkhavnen fra Karmsund Havnevesen og de øvrige transportørene. Sammen med god tilgang på gass- og strømforsyning, gjør dette havneområdet på Husøy svært attraktivt, forklarer Velde.

Innsigelse mot næring

Deler av tomta som er aktuell for prosessindustrianlegg, er allerede regulert til næring, men trolig trengs det mer areal nordover på Stutøy i retning historiske Avaldsnes og boligområdet Veldetun.

Karmøy kommune har i kommuneplanarbeidet foreslått å omgjøre 40 mål på Stutøy fra friluftsområde til næring. Politikerne i Karmøy Rogaland fylkeskommune har sagt ja. Staten, representert ved Fylkesmannen i Rogaland, sier foreløpig nei.

Kan bygge uansett

I drøftelsesmøter med Fylkesmannen, har administrasjonen i kommunen jobbet hardt for å overbevise Fylkesmannen om at dette er et viktig område for næringsutvikling.

– Tror du innsigelsen fra Fylkesmannen kan føre til at storfisken velger å etablere seg et annet sted?

– Nei, vi har allerede plass her til et byggetrinn 1, men vi skulle gjerne hatt mer. Jeg har ikke vært med på drøftelsesmøtene med Fylkesmannen

selv, men jeg vet at det foretatt justeringer og at dialogen med Fylkesmannen er god. Vi har god tro på at vi får omgjort tomta til næring.

Mer næring ved flyplass

I formannskapsmøtet mandag kunne rådmannen fortelle politikerne at strekningen mellom Haugesund lufthavn Karmøy og havneområdet på Husøy gir store muligheter for Karmøy. Flere interessenter har vært i kontakt med ham og næringssjefen om mulige etableringer i dette området.

– Det er i første rekke på Husøy vi ser store muligheter og vekstpotensial, men også nær flyplassen ønsker vi å legge til rette for mer næring. I arbeidet med kommuneplan har vi foreslått et nytt næringsområde nær flyplassen, i tilknytning til etablering av Fjord Motorpark, forteller næringssjefen.

Kompetansesenter

– Hva ser dere for dere av næring der?

– Det vi vet, er at det er konkrete planer om å etablere et kompetansesenter for trafikksikkerhet der, samt flere bilrelaterte virksomheter. Det er også noen andre spennende prosesser, men som foreløpig ikke er så konkrete. De rundt 200 målene vi ønsker å gjøre om til næring berører flere grunneiere, som naturligvis må få være med i prosessen, påpeker Velde.

– Hva med området videre sørover mot flyplasskrysset? Kan det bli sammenhengende næring mellom flyplassen og Husøy på sikt?

– Nei, i nærmeste horisont ser vi ikke for oss det. Utviklingen vil skjer på Husøy og tett opp til flyplassen, spår Velde.

Se video på h-avis.no

Årskontingen 2015

Girobrevet blir også levert ut i postkassene torsdag 26. mars. 

Til alle beboerne på Veldetun.

 

Velforeningen har som formål å arbeide for god trivsel og gode boforhold for alle beboerne på Veldetun. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

 

Referat fra årsmøtet 5. mars er lagt ut på nettsiden vår: www.veldetunvel.no.

 

I Haugesunds Avis den 28. Januar var det en artikkel om omregulering av deler av friareal på Stutøy til næringsområde.  Denne inngår i Kommuneplanen 2014 – 2023, 2 høring – våren 2015-2023. Frist for merknader til planforslaget er 25.03.2015.

VV har allerede sendt innsigelse på planen.  Det stod en artikkel i Haugesunds Avis der det fremgår at det er snakk om produksjon som er knyttet til fiskeri- og akvakulturbransjen. Innsigelse til omreguleringen er allerede sendt.  Brevet som er sendt ligger på nettsiden til VV.

 

Minner om fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.

 

Minner om søknadsfristen for støtte til lekeplasser er 30. April

For få støtte må har  minst 75% av de som sokner til lekeplassen har betalt årskontingenten.

 

Det er over 300 boenheter på Veldetun og av disse var det 145 stk som

har betalt årskontingenten i fjor.  Vi er glad for dere som betaler den årlige kontingenter, men håper i år at det blir mange flere enn i fjor som betaler kontingenten som fortsatt er uforandret.

kr 200 bes betalt innen 30. April til konto 3361.1683176 

 

Mvh for oss i styret for Veldetun Velforening

 

 

 

 

Veldetun Velforening

v/Magne Fossmark

Slåttåvegen 5

4262 Avaldsnes

 

 

200  00              3361.1683176

Referat Årsmøte 5. mars 2015

ÅRSMØTE 05.MARS 2015

 

Tilstede fra styret: Alf  B. Thorsen, Anne Lise Løberg, Magne Fossmark, Jorunn Emberland, Marianne Torvestad, Ulf J. Thorsen.
Forfall: Trude Hauge, Ingebjørg Nes.

 

13 fremmøtte beboere. Dessuten Ådne Utvik som er Velforeningen sin ekspert på forurensing.

 

Leder ønsket velkommen og informerte om styret sitt arbeid siste året.

Omregulering i krysset  Veldetunv./Futav. er under arbeid.

Betingelser for å søke om tilskudd til lekeplasser er betaling av kontingent. I 2014 kom bare en søknad.

Ballbinge. Velforeningen er på kommunen sin prioriteringsliste.

Trafikkforhold på feltet. Vurderes fortløpende.

Kommunen  har lovet lys på gangstien  mellom Futavegen og Veldetunvegen. Området langs gangstien er ryddet.

Gangstien mellom Skaffevegen og Husøyvegen skal asfalteres.

 

Arrangementer – St. Hans ? Båtforeningen kontaktes for samarbeid.

 

Økonomi – bare halvparten av husstandene har betalt kontingent.

 

Klager på hunder og katter – stort problem på Veldetun.

Naboer må ta det opp med hverandre

Beboer har kontaktet lege, som mente det var velforeningens ansvar. Dyrebeskyttelsen?

Forslag at velforeningen betaler avliving – kastrert.

Bør få en reduksjon av bestanden.

 

Revidert kommuneplan er ute til gjennomsyn. Friområder på  Husøy-området er endret til indusrti/næring.

Per M. Velde informerte om planen  og endringene, bl. a. containerhavn.

Han er næringssjef i kommunen og beboer på Veldetun.

Presentasjon 26/3 av næringsområdet i kommunen.

Begrenset informasjon pga konkurranse. Ny teknologi.

Ny industri knyttet til for til dyr. Ikke mye lukt.

Fakta kommer etter hvert.

 

Hvilke krav kan velforeningen stille ang lukt?

3 utslipp på Veldetun er grensen hav Veldetun tåler for å være levelig.

Planer om badestrand blir utelukket med de nye planene.

Bedre med en aktør enn flere.

Info fra Ådne Utvik om Husøy-området og andre tilsvarende.

Velforeningen bør protestere på planene.

 

Morten Strand vil gjerne være med og arbeide videre med ballbinge.

Har snakket med sponsorer og Arne Utvik som vil forskuttere spillemidler.

Føler at Velforeningen har motarbeidet ballbinge.

Forslag om å samarbeide med idrettslaget om vedlikehold.

 

Årsberetning er godkjent

 

Gjennomgang av regnskap av Magne Fossmark

Årsregnskapet er godkjent

 

Budsjettet for neste år er godkjent.

 

VALG

Leder                    Alf B Thorsen         ikke på valg

Nestleder        Anne Elise Løberg          gjenvalgt for 2 år

Kasserer         Magne Fossmark           gjenvalgt for 2 år

Sekretær        Trude Hauge          ikke på valg

Styremedlem   Marianne Torvestad ikke på valg

Styremedlem   Ingebjørg Nes        ikke på valg

Styremedlem   Geir Sunde                   ny valgt for 2 år

Varamedlem    Ulf J Thorsen          ikke på valg

Revisor           Marit Rydningen            ikke på valg

 

Valgkomiteen

Jorunn Emberland

Birgitte Skeie

Leif Lothe

 

Referent : Marianne Torvestad

Omregulering av friareal på Stutøy – VV brev til Karmøy kommune

Veldetun Velforening,

v/  Alf B. Thorsen,

Slåttåvn.  23

4262 Avaldsnes                                                                       Avaldsnes,   10.  mars 2015

 

Karmøy Kommune,

Rådhuset,

4250 Kopervik

 

Omregulering av friareal på Stutøy i Avaldsnes

Veldetun Velforening (VV) er kjent med at det pågår arbeid med omregulering av deler av friareal på Stutøy som på kartet er merket F. Så vidt vi forstår skal det omreguleres til næringsområde. Sak nr. 4 -21.

Av artikkel i Haugesunds Avis(HA)  fremgår det at det er tale om kanskje så mye som 100 nye arbeidsplasser. VV er glade for alle nye arbeidsplasser som etableres i kommunen, men forutsetter at en slik etablering vil skje uten at omgivelse påføres skade eller urimelig belastning.

Det fremgår av artikkelen i HA at denne bedriften, som vi ikke kjenner navnet på, vil ha en produksjon som er knyttet til fiskeri- og akvakulturbransjen.

Som kommunen vil være kjent med, ligger Veldetun – med sine vel 300 boenheter – like nord-vest for Stutøy, og nærmeste eiendom på Veldetun ligger bare ca. 500 m unna. Som naboer anser vi oss som berørt part med rett til å utale oss om alle forhold som gjelder naboforhold før endelig beslutning fattes, kfr. Miljøinformasjonsloven.

VV er særlig opptatt av eventuelle luktutslipp, støy og visuell forurensning.

Dette er bakgrunnen for denne henvendelsen.

Lukt-utslipp

Når det skrives (i HA) at den nye bedriften er knyttet til fiskeri- og akvakultur-bransjen, er det nærliggende å anta at råvarene, produksjonsprosessen og ferdigvarene er sammensatt slik at det under lagring og produksjon vil genereres og/eller frigjøres luktstoffer. Som kjent har vi på Veldetun i svært mange år arbeidet for at vi – i likhet med andre innbyggere i kommunen – skal få levelige forhold når det gjelder lukt og forurensingsplager.

Der er i dag 3 prosessanlegg på Husøy som har utslippstillatelser for lukt. Summen av ut-slippene fra disse tre overskrider til tider tillatt luktutslipp og vårt arbeid med å få levelig forhold på Veldetun pågår derfor fortsatt for fullt. En av disse fabrikkene –  BioMar- har nylig fått tillatelse til å utvide produksjonen med vel 130 %. Produksjonsutvidelsen vil skje i 2.kvartal 2016. Vi er selvsagt svært urolig med tanke på hvilke ytterligere luktplager dette vil kunne medføre. Plagene kan til tider karakteriseres som helseskadelig ved at de medfører søvnforstyrrelser.

I alle utslippstillatelser som vi er kjent med, står der bl.a. at bedriftene plikter å redusere utslippene «…så langt dette er mulig uten urimelig kostnader». VV fant i sin tid det påkrevet å få vite hva som skal anses som urimelig kostnader.  VV konkretiserte spørsmålet med å anføre at omsetningsverdien på hver eiendom lett kunne bli redusert med kr. 100 000,- dersom der er luktplager. Egentlig er det vel slik at ingen vil kjøpe hus i et område med en slik belastning og derfor er anslaget på 100 000,-  svært lavt. Men basert på dette utgjør det til sammen – for 300 eiendommer- kr. 30 mill. Spørsmålet ble forelagt Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF) som i brev av 29.01.2010sluttet seg til denne betraktningen . Dette er det nå over 5 år siden og både fordi anslaget på 100 000,-  er svært forsiktig og fordi boligprisene har steget betydelig på disse årene, er det rimelig å anta at urimelig kostnad nå vil være nær det doble.

VV regner med at eventuelle fremtidige bruker av det påtenkte næringsområdet blir gjort oppmerksomme på disse forholdene og de kravene som vil bli stilt.

Hvilken innvirkning det kommende Industriutslippsdirektivet vil ha, er ennå uavklart.  Men når det forlanges at best tilgjengelig teknologi ( BAT) skal benyttes, blir kravene til 0-utslippp av lukt til boligområder trolig absolutte.

 Støy

Støy er i likhet med lukt trivselsnedsettende, og med høy impulsstøy om natten vil den lett virke søvnforstyrrende.

Visuell forurensning

Visuell forurensningen blir i økende grad vektlagt når det gjelder ny-etableringer, herunder også sjenerende belysning. Dette hensynet må tillegges betydelig vekt.

Andre forhold

VV er selvsagt primært opptatt av å få levelige forhold i sitt eget bo-området. Men der er også andre forhold som bør vektlegges, spesielt de historiske omgivelsene.

Andre kan redegjøre bedre for dette. Vi finner det her relevant å minne om:

  • Jomfru Marias Synål
  • Avaldsnes kirke
  • Flagghaugen
  • Kjellar-haugen og Borjå
  • Hansa – havneområde
  • Viking-gården på Bukkøy
  • Norvegen Historiesenter

Ikke å undres over at Rogalands 1000-års sted ble etablert nettopp her.

KONKLUSJON

Vårt prinsipielle syn er at den planlagte omregulering til næringsområde ikke  bør gjennomføres fordi det blir liggende for nær boligbebyggelse samt områder med stor historisk og turistmessig betydning.

Vårt subsidiære syn er at bruk av det omregulerte området til nærings-formål får en klausul om at det ikke tillates luktutslipp fra bedriften og at støynivået må være lavt og uten trivselsnedsettende/søvnforstyrrende virkning.

 

Med vennlig hilsen

Alf B. Thorsen

leder

Kopi av dette brevet er sendt til:

Fylkesmannen i Rogaland,

– Miljøvernavdelinga,  attn. senioringeniør Johan Tore Rødland

– Samfunns-, beredskap-, og kommunalavdelinga

 

 

 

 

 

Opprydningsaksjon 2015 Karmøy kommune til velforeninger

Opprydningsaksjon