Archive for April 2015

INFORMASJONSMØTE OM MULIG NYETABLERING I REGIONENHUSØY MANDAG 27 APRIL KL 19.00

Haugesunds Avis fredag 24. april 20015

 

INFORMASJONSMØTE OM MULIG NYETABLERING I REGIONEN

Karmøy Næringsråd ønsker å invitere alle interesserte til informasjonsmøte

om mulig etablering av et bioteknologiselskap på Husøy i Karmøy.

Etableringen kan bidra til opp mot 100 faste arbeidsplasser og investeringer på opp mot 2 mrd. kroner.

I tillegg kan etableringen gi betydelige ringvirkninger i annen virksomhet.

På møtet vil selskapet redegjøre for planene de har på Karmøy og svare på spørsmål.

Tid: mandag 27. april kl. 19.00 Sted: Park Inn Hotel, Avaldsnes

Brev til Karmøy kommune skrevet av Morten Roth Stranden

 

Brev til Karmøy kommune skrevet av Morten Roth Stranden

Avtalt med Morten at vi kan legge det ut på nettsiden til VV

Uttalelse/merknad til 2. gangsbehandling av kommuneplanen 2014-2013 arealdelen

Uttalelse/merknad til 2. gangsbehandling av kommuneplanen 2014-2013 arealdelenVi er veldig bekymret for den foreslåtte endringen i kommuneplanens arealdel 2014-2023, del 4-21 og tror dette kan få store negative konsekvenser for bomiljøet på Veldetun og kulturlandskapet på Avldsnes generelt og ønsker derfor herved merknader som under.

Generelt kan området i vågen utenfor Veldetun i dag karakteriseres som en naturperle,  med stor verdi for beboerne i området, men også som et allment rekreasjons og fiskeområde. Området har per i dag fremdeles har en viss grad av skjerming mot industrien på Husøy.

Veldetun betegner seg som et byggefelt med svært liten utskifting av beboere, svært få sosiale problemer og en høy grad av tilbakeflytting av unge voksne som selv har vokst opp her. I de senere årene har en sett en tiltalende grad av støy, luktplager  og visuell degradering av områdene rundt bomiljøet.

Avstanden fra foreslått omregulert område til nærmeste bebyggelse er rundt 600 meter, hovedsakelig over fritt vann, noe som gjør at eventuell støy har minimal demping, spesielt ved vindstille forhold.

En har ved alle tidligere omreguleringer lagt stor vekt på grøntbeltet på Stutøy som en naturlig buffer mot det historiske Avaldsnes, samt Veldetun. Dette virker som er forsøkt glemt ved noen pennestrøk.

Undertegnede har stor respekt for arbeidet kommunen og Havnevesenet gjør, men håper sterkt at dette arbeidet ikke vil gå ut over livskvaliteten og gi økonomiske konsekvenser for beboerene på Veldetun.

Noen merknader til Konsekvensutredningen:

Grønnstruktur og friluftsliv

Denne er gitt verdien Nøytral med begrunnelsen «Ikke kjent som lokalitet med verdi som grønnstruktur eller som friluftsområde.

Dette virker litt rart, da området er mye brukt som lokasjon for sportsfiskere og som turområde. På Karmøy kommunes offisielle Tur-og fiskekart(laget av «frank prod» for Karmøy kommune og Karmøy Jeger-, Fisker- og Naturforening) er denne lokasjonen klart avmerket som en fiskeplass  (71. Stutøy – Vik med mulighet for flyndre og sei/lyr.)

I tillegg er bukten  øst på Stutøy i mange år «lovd» bort av kommunen til Veldetun Velforening som framtidig badeplass. Fra årsrapporten til Veldetun Velforening 2013: «Friområder.Spørsmål om badestrand på Stutøy er tatt opp med Karmøy kommune. Stutøy ligger mot nordøst på Husøy industriområde, men er ganske avskjermet fra virksomhetene. Karmøy kommune er positiv til den planen vi har sendt over, men har ikke midler på nåværende budsjettet. Kommunen eier det aktuelle området.»

Landskap og, biologisk mangfold og naturverdier.

Det er som bemerket i KU en svært rik sjøfuglbestand som hekker i området. Det er også definert er naturreservat (eiendom 86/2) kun 300 meter fra Stutøy. Det er ikke belyst i konsekvensutredningen hvilken effekt den økte støy eller lyspåvirkningen fra framtidig industri vil ha på dette.

Området er også av Rogaland fylkeskommune (Vakre landskap i Rogaland – 1995 og 2009) definert som et av veldig få området i kommunen «Meget vakre landskap» av Nasjonal/internasjonal interesse. Det står videre: «Estetiske landskapsverdier

Avaldsnes er et åpnet kulturlandskapsområde med bølgendeterrengformer. Sammen med flere flate og avrundede øyer og holmer som rolig møter vannflaten skapes det et særpreget landskap med en karakteristisk kontakt med sjøen. Avaldsnes er det eneste landskapsområdet i de sentrale deler av Karmsundet som ikke er berørt av store fysiske inngrep, og har stor grad av helhet. Avaldsnes kirke er et kjent landemerke på områdets høyeste punkt, og dominerer landskapsbildet sammen med miljøet omkring kongsgården. Dette gir historiske særpreg og et variert kulturlandskap av særlig høy verdi, og gjør det egnet som typeområde.»

Generelt er avbøtende tiltak ikke nærmere beskrevet. Hva er det egentlig som ligger i dette? Er det begrensninger på støy, lys, fargevalg eller «åpningstid» for aktiviteter. Stutøys topografi vil gjøre det vanskelig med gode avbøtende tiltak mot nord og vest.

Folkehelse

Den reelle effekten på folkehelsen er ikke lett å måle, men med økt støy og luktpåvirkning og innskrenkning av muligheten til å ha vinduer åpne i folks boliger vil dette oppleves av mange som et negativt bidrag til både mental og fysisk helse.

Jeg mener det derfor er klart mer negative konsekvenser med denne mulige utbyggingen enn det som er beskrevet i forslaget til endring.

I lys av tidligere reguleringsendringer oppfattes dette også som at dette sannsynligvis kun er et skritt på veien mot en videre utvidelse. Det har i alle tidligere reguleringsendringer vært lagt stor vekt på Stutøy som «bufferområde» mot det historiske Avaldsnes og Veldetun og dette vil for første gang være en ettergivelse mot det som tidligere har vært en absolutt betingelse for reguleringsendringene.

Jeg håper derfor at denne saken ikke vil bli vedtatt uten at det i hvert fall vil bli gjort en grundigere vurdering av konsekvensene, samt en befaring fra Avaldsnes og Veldetunsiden mot Stutøy, slik at et rett bilde på de mulige negative konsekvensene er tatt i betraktning.

Så kort oppsummert går bekymringene på mulige negative konsekvenser på folk, dyreliv og miljø, når det gjelder problemstillinger som støy, lukt, forurensing(visuell og miljø), samt at dette oppfattes som et mulig «mellomsteg» mot en ytterligere utbygning.

Vedlagt:

Utsnitt fra «Vakre landskap i Rogaland- 2009»

Fotomontasje fra Avaldsnes og Veldetun

Med vennlig hilsen,

Morten Roth Stranden

Prestanesbakken 63

4262 Avaldsnes

Tlf. 95 22 98 02