Archive for the Artikkel Category

Styret for 2018

VELDETUN VELFORENING

Bank 3361.16.83176 Org. Nr 995145685

www.veldetunvel.no

Styret 2018

 

Leder                 Morten Roth Stranden                   Valgt for 2 år

mrs@reachsubsea.no

Prestanesbakken 63

Tlf  95229802

 

Nestleder         Per Arne Drabløs                       Valgt for 2 år

T

Sekretær          Frode Rosnes                                  Valgt for 2 år

 

Kasserer           Charlotte Lothe Tønnesen                     Valgt for 2år

 

Styremedlem     Marianne Torvestad                       Valgt for 2 år

marianne–t@hotmail.com

Futavegen 34

Tlf 97008642

 

Styremedlem    Johnny Kousgaard Pedersen                     Valgt for 2 år

 

Styremedlem   Jeanette Ekholdt Helgelsen Gilje                   Valgt for 2 år

 

   
Styremedlem Marianne Sol Levinsen

 

Styremedlem Anne Elise Løberg.

Årsmøte har vedtatt medlemskontingenten for 2018 er kr. 250.

Medlemskontingenten kr. 250 betales til konto 3361.16.83176.
Også mulighet for betale med Vipps til nr. 126545

Årsberetning 2017 for Veldetun Velforening

Årsberetning 2017

for

Veldetun Velforening.

 

Styret i Veldetun Velforening har dette året bestått av følgende personer:

leder:                        Morten Roth Stranden
nestleder:                Anne Elise Løberg
sekretær:                 Trude Hauge
kasserer:                  Magne Fossmark
styremedlem:             Ingebjørg Nes
styremedlem:             Marianne Torvestad

styremedlem:             Geir Sunde

styremedlem:             Jeanette Gilje
varamedlem:             Ulf Jarle Thorsen

valgkomite::             Leif S Lothe

revisor:                  Marit Rydningen

 

Velforeningen har som formål å arbeide for bedre trivsel for alle beboerne på feltet. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Styret har avholdt 7 styremøter i 2017. Styremøtene har vært avholdt hjemme hos styremedlemmene. Årsmøte avholdes på Sanitetshuset.

Hovedsaker i 2017.

 Husøy

VV er høringsinstans, men VV har ikke mottatt noe informasjon om at Fiskemellfabrikken har fått byggetillatelse. VV har sendt formelt brev til kommunen vedrørende dette. VV har brev fra Miljødirektoratet på at Fiskemelfabrikken blir ansvarlige dersom fabrikken forringer eiendommene våre.

VV har fikk invitasjon til nyåpning av Biomar 25.oktober 2017. Leder Morten Roth Stranden, nestleder Anne Elise Løberg og Per Arne Drabløs var på nyåpningen.

Biomar har ny fabrikk og har nytt renseanlegg som de har brukt mange millioner på. Luktutslippene fra Biomar skal i følge fabrikksjefen bli betraktelig mindre.

Alle beboerne på Veldetun har blitt lovet et informasjonsmøte fra Karmsund havn, men dette har dessverre blitt utsatt flere ganger. 

Nærmiljøtiltak – lekeplasser.

Velforeningen har i løpet av året bare bevilget ca. kr. 42826,- til diverse tiltak.  Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen innen 15. juni 2018.  75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

Nettside og fb.

VV sender ut informasjon på aktuelle saker på disse sidene. 

 

Trafikkforhold på feltet.

Forholdene i krysset mellom Veldetunvegen – Prestanesvegen – Futavegen – Slåttåvegen  er godt i gang med fartshumper. Vi minner samtidig om at fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.  Det er det visst ikke alle som vet. VV har hatt kommunen på befaring, de lovte at det skulle asfalteres på Veldetunvegen og at fartshumpene skulle oppgraderes. De skulle også sette opp sopp/sjikane på utsatte fortau. Kommunen var helt enig med VV at fortau langs Veldetunvegen var såpass lavt og ødelagt at her skulle de gjøre tiltak. Dette venter vi dessverre fortsatt på.

 

Styret henstiller og til alle beboerne om å holde orden på fellesområder og klippe busker og hekker langs vegene.

 

 

 

Arrangementer.

Også dette året ble der arrangert fakkeltog på nyttårsaften. Nissen var på plass og delte ut godteposer.

.Økonomi.

Inntektene til Velforeningen består av kontingent fra medlemmene og tilskudd fra Karmøy kommune og Skudenes & Aakra Sparebank. På utgiftssiden er det bevilgninger til lekeplasser og nærmiljøtiltak som er den største posten.

168 husstander av over 300 på feltet betalte årskontingenten på kr. 200,- i 2017.

VV håper at samtlige beboere ser viktigheten av å være medlem i en velforening og dermed er villig til å betale medlemskontingent.

 

Diverse

Det er allerede hentet kunstgress til fotball løkka. Det må igangsettes dugnad for at løkka skal ferdigstilles.

 

Generelle kommentarer.

Styret håper alle beboerne vil gjøre sitt til at Veldetun fortsatt vil være et trivelig sted å bo.

 

Husk som alltid:

Bruk hundepose når dere går tur med hunden.

Pass på kattene deres, slik at de ikke er til sjenanse for andre.

Kjør rolig – det er fortsatt noen barn som ikke sitter inne foran Ipaden eller Pc’en…

Hold det pent og ryddig rundt fellesarealene.

Ta hensyn til de andre og smil til naboen!

 

Når det gjelder hageavfall, sa kan dette leveres gratis på søppelplassen i Borgardalen. Det er ikke lov å kaste på friområdet på feltet.

 

Kom gjerne med innspill til styret hvis dere har noe på hjertet!

 

 

Avaldsnes 02.mai 2018.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 30. mai 2018 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 30. mai  2018 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE PÅ SANITESTHUSET

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes onsdag 30.mai 2018 kl 2000 på Sanitetshuset (mellom Karmel og barneskolen).

Dersom noen har saker de vil legge fram på årsmøtet, må disse meldes til styret innen 18.mai 2018.

For å fremme deltagelsen vil vi lodde ut et gavekort på 1000,- til Festiviteten, blant betalende medlemmer som møter på årsmøtet!

SAKSLISTE

 1. Informasjon om styrets arbeid i 2017.
 2. Orientering om Husøy–området(lukt, støv og div.)
 3. Miljøtiltak på feltet.
 4. Trafikk og vegvedlikehold.
 5. Støtte til oppgradering og vedlikehold av fellesområder.
 6. Eventuelle nye saker.
 7. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
 8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
 9. Fastsetting av kontingent for 2018.
 10. Valg av medlemmer til styret i 2018.
 11. Valg av valgkomite.

 

 

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Formålet med velforeningen er å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no. eller fb.

 

 

 

 

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Det vil bli servert kaffe og noe smått å bite i!


Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening

Referat fra årsmøte 2017

REFERAT ÅRSMØTE 26.APRIL 2017

 

INFORMASJON OM STYRETS ARBEID I 2016

 

Morten ønsket velkommen til de 18 fremmøtte medlemmene og presenterte styret.

4 styremøter i 2016

VV ønsker å få flere av beboerne til å bli medlem.

 

HUSØYOMRÅDET

 

Luktproblematikk – Anne Elise er pådriver her, og fortsetter med å jobbe med denne problematikken.

Anne Elise informerer om ny sildoljefabrikk.

Det kommer en del innspill fra salen

Uheldig å ha 2 sildoljefabrikker

Underskriftskampanje i stedet for å gå til avisa?

Beboerne uttaler at det har vært mye luktplager det siste halvåret, spesielt i Prestanesbakken.

Styret skal prøve å få i gang luktregistreing for å kartlegge lukt.

VV oppfordrer alle beboerne til å bruke luktregitreingssystemet når det er komt i gang.

Beboerne er lei av det alltid lukter i helgen når de fleste har fri ( det er da båtene kommer inn).

Noen av beboerne tror ikke det blir tatt tak i luktregistreing fra de på Husøy, de mener de ikke bryr seg om luktproblematikken.

 

Anne Elise informerte at hun har ”eget” luktregistreringsskjema og sa at beboerne gjerne må ta det i bruk, men at VV først og fremst prøver å bruke det nye reg.skjemaet.

 

VV er skeptisk til lukt når de planlegger å sette opp gamle deler til den nye fabrikken.

 

Når det gjelder Calysta, er denne foreløpig lagt på is da det var avgjørende forskjeller på gassprisene her og i USA.

 

Vedrørende regulering av Stutøy, har VV kommentert dette men VV blir avfeid. VV kommer ikke til å stoppe dette så lenge grønn sone mot Veldetun blir beholdt.

 

Problematikk knyttet til støvutslipp fra bulkterminalen på Husøy sier flere fra salen at dette har vært et problem. Det er litt usikkert om dette kommer fra KTM, men VV har mottatt mange klager/henvendelser på dette. Hvis dette blir et vedvarende problem, må VV finne ut hva dette er og hvordan VV skal gå frem i den saken.

Per Velde, næringssjefen i Karmøy kommune har dialog med havnevesenet. Han sier bulkterminalen jobber med problemet og skal investere vedrørende dette problemet.

Per Velde skal spørre når det kommer tiltak på dette, og evt sende inn laboratorieprøver på dette støvet.

 

MILJØTILTAK PÅ FELTET

VV har vært i kontakt med naturforvaltningen vedr området ved pumpehuset i båthavna. De er positivet til vårt forslag og søknad om ferdigstilling av området og er behjelpelige med å lage sti fra Prestanesbakken og Slåttåvegen ned til pumpehuset. Muligens VV får midler til parkbenker slik at området kan benyttes til sosiale sammenkomster.

 

Morten informerte om katteproblematikk og rotter på feltet. I følge beboerne er det rotteplager ved barnehagen og i området ved tidligere ”molokkene” tvers over barnehagen.

Det ble informert om at beboerne kan ringe Haugaland Kraft om det er en lyktestolpe som mangler lys.

Ellers info om at VV har kontaktet kommunen vedrørende diverse farlige hekker.

 

TRAFIKK OG VEDLIKEHOLD

I følge kommunen skal arbeidet med asfaltering starte nå på våren. Det samme gjelder krysset Slåttåvegen, Futavegen og Prestanesveien.

 

 

STØTTE TIL OPPGRADERING/VEDLIKEHOLD LEKETUN

Søknadsfrist 01.juni 2017

Forutsetning for å få støtte må 75-80% av de som sokner til leketun ha betalt kontingent.

Innspill fra salen : Hvem er ansvarlig for sikkerheten på leketun?

De som eier området er ansvarlig.

Spørsmål fra salen vedrørende ballbinge. VV står fortsatt på listen i Karmøy kommune, men usikkert om det blir ballbinge eller oppgradering av fotballbanen.

 

NYE SAKER

Mottatt mail fra Torstein Håvik vedrørende Husøyveien. Det er fra tidligere blitt lovet støyskjermig fra Husøy. Dette står ikke på kommunens budsjett.

Det er mye støy fra Husøyveien som plager de nærmeste naboene.

Det stilles spørsmål om det bør igangsettes tiltak for støyregistreing/måling,

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSBERETNING

Ok

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REGNSKAP

Ok

Innestående bank pr 31.12.16 var 127626,52kr

 

FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017

Magne informerte om antall betalende de siste årene.

Kontingent blir samme som før, 200kr

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV BUDSJETT

Ok

162 betalende medlemmer i 2016

3000kr i støtte fra Skudenes & Aakra sparebank

15000kr i støtte fra Karmøy kommune

 

VALG AV MEDLEMMER I STYRET 2017

Nytt varamedlem er Janette Gilje

Kasserer Magne Fossmark sitter i 1 år til

Nestleder Anne Elise Løberg fortsetter

Styremedlem Geir Sunde fortsetter

 

VALG AV INNSTILLINGSKOMITE

Leif S Lothe sitter 1 år til

 

GENERELLT

Innspill fra salen, FB siden er offentlig. Den er nå gjort om til lukket.

 

Kassebilløper ønskelig å bli gjennomført i august-september.

Innspill fra salen, kassebilløp i forbindelse med St. Hans feiring?

 

TREKNING AV GAVEKORT TIL FESTIVITETEN KR 1000,-

Torhild Drabløs

VV overrekker gavekortet

 

 

 

REFERAT ÅRSMØTE 26.APRIL 2017

 

INFORMASJON OM STYRETS ARBEID I 2016

 

Morten ønsket velkommen til de 18 fremmøtte medlemmene og presenterte styret.

4 styremøter i 2016

VV ønsker å få flere av beboerne til å bli medlem.

 

HUSØYOMRÅDET

 

Luktproblematikk – Anne Elise er pådriver her, og fortsetter med å jobbe med denne problematikken.

Anne Elise informerer om ny sildoljefabrikk.

Det kommer en del innspill fra salen

Uheldig å ha 2 sildoljefabrikker

Underskriftskampanje i stedet for å gå til avisa?

Beboerne uttaler at det har vært mye luktplager det siste halvåret, spesielt i Prestanesbakken.

Styret skal prøve å få i gang luktregistreing for å kartlegge lukt.

VV oppfordrer alle beboerne til å bruke luktregitreingssystemet når det er komt i gang.

Beboerne er lei av det alltid lukter i helgen når de fleste har fri ( det er da båtene kommer inn).

Noen av beboerne tror ikke det blir tatt tak i luktregistreing fra de på Husøy, de mener de ikke bryr seg om luktproblematikken.

 

Anne Elise informerte at hun har ”eget” luktregistreringsskjema og sa at beboerne gjerne må ta det i bruk, men at VV først og fremst prøver å bruke det nye reg.skjemaet.

 

VV er skeptisk til lukt når de planlegger å sette opp gamle deler til den nye fabrikken.

 

Når det gjelder Calysta, er denne foreløpig lagt på is da det var avgjørende forskjeller på gassprisene her og i USA.

 

Vedrørende regulering av Stutøy, har VV kommentert dette men VV blir avfeid. VV kommer ikke til å stoppe dette så lenge grønn sone mot Veldetun blir beholdt.

 

Problematikk knyttet til støvutslipp fra bulkterminalen på Husøy sier flere fra salen at dette har vært et problem. Det er litt usikkert om dette kommer fra KTM, men VV har mottatt mange klager/henvendelser på dette. Hvis dette blir et vedvarende problem, må VV finne ut hva dette er og hvordan VV skal gå frem i den saken.

Per Velde, næringssjefen i Karmøy kommune har dialog med havnevesenet. Han sier bulkterminalen jobber med problemet og skal investere vedrørende dette problemet.

Per Velde skal spørre når det kommer tiltak på dette, og evt sende inn laboratorieprøver på dette støvet.

 

MILJØTILTAK PÅ FELTET

VV har vært i kontakt med naturforvaltningen vedr området ved pumpehuset i båthavna. De er positivet til vårt forslag og søknad om ferdigstilling av området og er behjelpelige med å lage sti fra Prestanesbakken og Slåttåvegen ned til pumpehuset. Muligens VV får midler til parkbenker slik at området kan benyttes til sosiale sammenkomster.

 

Morten informerte om katteproblematikk og rotter på feltet. I følge beboerne er det rotteplager ved barnehagen og i området ved tidligere ”molokkene” tvers over barnehagen.

Det ble informert om at beboerne kan ringe Haugaland Kraft om det er en lyktestolpe som mangler lys.

Ellers info om at VV har kontaktet kommunen vedrørende diverse farlige hekker.

 

TRAFIKK OG VEDLIKEHOLD

I følge kommunen skal arbeidet med asfaltering starte nå på våren. Det samme gjelder krysset Slåttåvegen, Futavegen og Prestanesveien.

 

 

STØTTE TIL OPPGRADERING/VEDLIKEHOLD LEKETUN

Søknadsfrist 01.juni 2017

Forutsetning for å få støtte må 75-80% av de som sokner til leketun ha betalt kontingent.

Innspill fra salen : Hvem er ansvarlig for sikkerheten på leketun?

De som eier området er ansvarlig.

Spørsmål fra salen vedrørende ballbinge. VV står fortsatt på listen i Karmøy kommune, men usikkert om det blir ballbinge eller oppgradering av fotballbanen.

 

NYE SAKER

Mottatt mail fra Torstein Håvik vedrørende Husøyveien. Det er fra tidligere blitt lovet støyskjermig fra Husøy. Dette står ikke på kommunens budsjett.

Det er mye støy fra Husøyveien som plager de nærmeste naboene.

Det stilles spørsmål om det bør igangsettes tiltak for støyregistreing/måling,

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSBERETNING

Ok

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REGNSKAP

Ok

Innestående bank pr 31.12.16 var 127626,52kr

 

FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2017

Magne informerte om antall betalende de siste årene.

Kontingent blir samme som før, 200kr

 

GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV BUDSJETT

Ok

162 betalende medlemmer i 2016

3000kr i støtte fra Skudenes & Aakra sparebank

15000kr i støtte fra Karmøy kommune

 

VALG AV MEDLEMMER I STYRET 2017

Nytt varamedlem er Janette Gilje

Kasserer Magne Fossmark sitter i 1 år til

Nestleder Anne Elise Løberg fortsetter

Styremedlem Geir Sunde fortsetter

 

VALG AV INNSTILLINGSKOMITE

Leif S Lothe sitter 1 år til

 

GENERELLT

Innspill fra salen, FB siden er offentlig. Den er nå gjort om til lukket.

 

Kassebilløper ønskelig å bli gjennomført i august-september.

Innspill fra salen, kassebilløp i forbindelse med St. Hans feiring?

 

TREKNING AV GAVEKORT TIL FESTIVITETEN KR 1000,-

Torhild Drabløs

VV overrekker gavekortet

 

 

Drop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2016

2017.04.26 REFERAT ÅRSMØTE 26.april 2017[3]

Årsmøtet er avholdt og det ble vedtatt at kontingenten fortsatt er kr 200

Kontingenten betales til konto 3361.16.83176.

Veldetun Velforening

v/Magne Fossmark

Slåttåvegen 5

4262 AVALDSNES

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I onsdag 26. april 2017 kl. 20.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes onsdag 26. april 2017 kl. 20.00 på Sanitetshuset (mellom Karmel og barneskolen).

Dersom noen har saker de vil legge fram på årsmøtet, må disse meldes til styret innen utgangen av uke 16.

For å fremme deltagelsen vil vi lodde ut et gavekort på 1000,- til Festiviteten, blant betalende medlemmer som møter på årsmøtet!

SAKSLISTE

 1. Informasjon om styrets arbeid i 2016.
 2. Orientering om planer for Husøy–området(lukt, støv og planer for videre utbygging)
 3. Miljøtiltak på feltet.
 4. Trafikk og vegvedlikehold.
 5. Støtte til oppgradering og vedlikehold av fellesområder.
 6. Eventuelle nye saker.
 7. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
 8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
 9. Fastsetting av kontingent for 2017.
 10. Gjennomgang og godkjenning av budsjett.
 11. Valg av medlemmer til styre i 2017.
 12. Valg av innstillingskomite.

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Formålet med velforeningen er å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne, og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no.

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Det vil bli servert kaffe og noe smått å bite i!
Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening

 

Status medlemsinnbetalinger pr. 20. juni 2016, 147 stk

Vi har nå fått 147 stk som har betalt årskontingenten.  I fjor var det 170 stk som betalte og vi håper at vi også igår klarer dette.  Ikke for seint betale inn kr. 200 til konto 3361.16.83176

Sankthansfeiring fredag den 24. juni

Det blir Sankthansfeiring fredag den 24. juni kl 17.00.  Sted: Båthavna på Veldetun.