Archive for the Artikkel Category

Status årskontingent pr. 31.5.2016

Pr. 31. mai har 122 stk betalt årskontingenten.  Takk til dere som har betalt årskontingenten. Ifjor var det 170 stk som betalte.  Håper vi klarer dette også, og helst mere.  Det er ikke for sent betale inn kr 200 til konto 3361.16.83176 Veldetun Velforening, v/Magne Fossmark, Slåttåvegen 5.

Årskontingent for 2016 kr 200

Girobrevet blir levert ut på fredag og lørdag til alle postkassene.  Vi har ikke oversikt over hvem som er på FB og som har tilgang til nettsiden vår.

Til alle beboerne på Veldetun.

Velforeningen har som formål å arbeide for god trivsel og gode boforhold for alle som bor på Veldetun. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Trenger leketunet oppgradering?  Søk velforening for støtte. Ny frist 1. juni  2016

Mer info på FB og nettsiden, www.veldetunvel.no

På Husøy skjer det mye nå. I Haugesunds Avis 27. april sto flere artikler. Reguleringsplanen for området er nå ute til konsekvensutredning.  Her har velforeningen vært aktiv for få dette til.  Veldetun Velforening er registrert som høringsinstans for det som foregår på området og får oversendt relevant informasjon.

Vi følger spesielt med på tre konkrete prosjekter: Sildemelfabrikk, hvor vi føler at vi ikke har fått nok informasjon. Det neste vi kjenner til er at det utredes et biogassanlegg. Her er det snakk om å blande fiskeavfall og avfall fra landbruket til å utvinne biogass. Det tredje er et bioproteinanlegg planlagt av Calysta og omtalt tidligere i vinter.  Det ser ut for at dette er lagt på vent.

 

I disse tider med alt som skjer på Husøy er det viktig med en sterk velforening og med mange medlemmer.  I fjor var det 170 stk. som betalte årskontingenten.  Vi håper at det i år blir flere medlemmer. Kontingenten er fortsatt kr 200 pr. år.

Oversikt over styremedlemmene finnes på FB og nettsiden.

Minner om fartsgrensen inne på feltet 30 km/t

Er det noe dere lurer er det bare ta kontakt med en i styret.

Dette brevet legges ut på FB, nettsiden og legges også i postkassene.

 

Mvh for oss i styret for Veldetun Velforening

 

Årskontingent er kr. 200 og betales til konto 3361.1683176

Veldetun Velforening v/Magne Fossmark, Slåttåvegen 5, 4262 Avaldsnes.

Betalingsfrist 20. mai 2016

 

 

 

 

 

 

Frist for søke om støtte til oppgradering av leketun 1. juni 2016

Trenger din lekepark oppgradering?

Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, 1. juni 2016

til sekretæren Trude Hauge, mailadresse: trudehauge@yahoo.no

75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp

Årsberetning 2015 for Veldetun Velforening

Årsberetning 2015

for

Veldetun Velforening.

 

Styret i Veldetun Velforening har dette året bestått av følgende personer:

leder:                          Alf B. Thorsen
nestleder:                  Anne Elise Løberg
sekretær:                    Trude Hauge
kasserer:                    Magne Fossmark
styremedlem:            Geir Sunde
styremedlem:            Marianne Torvestad
styremedlem:             Ingebjørg Nes
varamedlem:             Ulf Jarle Thorsen
varamedlem:             Morten Roth Stranden (valgt inn av styret etter årsmøte)
revisor:                       Marit L. Rydningen
valgkomite:                Jorunn Emberland
Birgitte Skeie
Leif Lothe

Velforeningen har som formål å arbeide for bedre trivsel for alle beboerne på feltet. Den skal og ivareta beboernes interesser i saker som gjelder fellesarealer, veier, og trafikksikring. Samtlige husstander på Veldetun kan og bør være medlemmer i velforeningen.

Styret har avholdt 5 styremøter i perioden. Styremøtene har vært avholdt hjemme hos styremedlemmene. Årsmøte avholdes på Sanitetshuset.

Hovedsaker i 2015.

Husøyområdet.

Velforeningen er registrert som  høringsinstans for det som foregår på området og får oversendt relevant informasjon. Sakene følges opp av nestleder Anne Elise Løberg. Nestleder sitt arbeid med luktproblematikken har hindret verdifall på eiendommene på feltet.
Styret har og nedsatt en komite for å ta seg av det som skjer på Husøy – området. Komiteen består av Anne Elise Løberg, Morten Roth Stranden, og Ådne Ø. Utvik  (ekstern ekspertise). Velforeningen har deltatt på møter i forbindelse med planer om nye bedrifter på Husøy -området der vi har lagt fra våre synspunkter når det gjelder luktplager og støy etc. Velforeningen har og protestert skriftlig på omregulering av friområder til industri.
Omregulering av område sør for innkjøring til Veldetun.

Karmøy kommune har vedtatt foreløpig reguleringsplan for området. Men der har ikke skjedd noe etter dette. Vi vil følge nøye med den videre utviklingen.

 

Lekeplasser.

Velforeningen bevilget i 2014 kr. 35.000,- til lekeplass, men dette er ennå ikke utbetalt da arbeidene ikke er utført.  I 2015 kom der ingen nye søknader. Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, helst innen 01. mai. 75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

Nettside.

Veldetun Velforening har egen nettside. Adressen er: veldetunvel.no. Magne Fossmark er ansvarlig for nettsiden. Her vil bli lagt ut informasjon om støtteordninger, vilkår for støtte, søknadsfrister, etc. I tillegg er noen styremedlemmer på Face-book og legger ut informasjon her.

Miljøpark – ballbinge.

Velforeningen har søkt Karmøy kommune om støtte til å anlegge ballbinge på feltet. Vi er nå høyt oppe på kommunen sin prioriteringsliste og kan forvente tildeling i 2017. Men det ser ut for at interessen for ballbinger har dalt. Styret har derfor vurdert å heller satse på en miljøpark med trimutstyr sammen med benker og grillmuligheter. Dette kan bli et samlingspunkt for alle på feltet, ikke bare for fotballfrelste unger.
Eventuell plassering må avklares, men vi foreslår krossbanen som ikke er i bruk. Kostnader og plassering må avklares i løpet av høsten 2016. Der må kanskje nedsettes en egen komite for dette. Vi må vurdere flere muligheter for å få støtte/sponsormidler. En må vurdere etappevis utbygging. En Tufte – park vil i utgangspunktet ha en kostnadsramme på ca. kr. 450.000,-.

Trafikkforhold på feltet.

Forholdene i krysset mellom Veldetunvegen – Prestanesvegen – Futavegen – Slåttåvegen.
Her er der som en midlertidig løsning satt opp sjikaner.  Kommunen er i gang med omregulering for området. Velforeningen har purret på saken mange ganger, men har ikke fått en endelig løsning.
Vi har hatt både møter og befaring med ansatte i Karmøy kommune.   En del hekker er reduserte. Der er og foretatt en opprydning og montert lysanlegg på gangstien mellom Futavegen og Veldetunvegen. Der skal og komme asfalt på gangstien mellom Skaffevegen og Husøyvegen.
Vi minner samtidig om at fartsgrensen inne på feltet er 30 km/t.  Det er det visst ikke alle som vet.
Styret henstiller og til alle beboerne om å holde orden på fellesområder og klippe busker og hekker langs vegene. Karmøy kommune har gitt ut en egen folder som tar for seg grunneieren sine plikter i forbindelse med veger og avkjøringer. Dette ligger og på nettet.

Friområder.

Spørsmål om badestrand på Stutøy er tatt opp med Karmøy kommune. Men på grunn av planlagt utvidelse av virksomheten ved området må dette avventes.

Arrangementer.

Dette året ble der St. Hans tilstelning på parkeringsplassen ved båthavna. Her ble der leker og grilling og bål som i tidligere tider. Driftige damer i Velforeningen sørget for det hele.
Også dette året ble der arrangert fakkeltog på nyttårsaften, men på grunn av været ble ikke oppslutningen som forventet. Ca. 50 barn deltok sammen med en del voksne. Nissen var på plass og delte ut godteposer (og fikk klem av damene).

Økonomi.

Inntektene til Velforeningen består av kontingent fra medlemmene og tilskudd fra Karmøy kommune og Skudenes & Aakra Sparebank. På utgiftssiden er det bevilgninger til lekeplasser og nærmiljøtiltak som er den største posten. Der blir og betalt noe for spesialkompetanse i forbindelse med dokumentasjon og korrespondanse for å begrense luktplager fra bedriftene på Husøy – området.
170 husstander av over 300 på feltet betalte årskontingenten på kr. 200,- i 2015. Tilskuddet fra kommunen var på kr. 14.000,-, og fra banken kr. 3.000,-. Beholdningen i banken er
kr. 131.948,-, men der er bevilget kr. 35.000,- som ikke er utbetalt.

Generelle kommentarer.

Styret håper alle beboerne vil gjøre sitt til at Veldetun fortsatt vil være et trivelig sted å bo. Vi henstiller til alle hundeeiere om å bruke pose til etterlatenskaper når de er ute og lufter hundene. Vi henstiller og til alle katteeiere om å ta vare på kattene sine slik at de ikke er til sjenanse for naboene. Der er katter som går rundt og gjør fra seg i hager og på lekeplasser til stor irritasjon for beboerne. Dette er en ting som vi får klager på, men det har bedret seg.
Når det gjelder hageavfall, så kan dette leveres gratis på søppelplassen i Borgardalen. Det er ikke lov å kaste på friområder på feltet. Her har spesielt gangstien mellom Futavegen og Veldetunvegen vært benyttet. Dette opphører vel nå når vi har fått lys.
Nå har og noen begynt å bruke lekeplasser til parkering. Selv om plassene ikke er mye brukt, så er dette ikke lov.

 

Avaldsnes, 18. februar 2016

 

ÅRSMØTE torsdag 10. mars kl. 19.30 på Sanitetshuset

VELDETUN VELFORENING

Alle beboerne på Veldetun inviteres herved til å delta på årsmøtet i Veldetun Velforening.

Møtet avholdes torsdag 10. mars 2016 kl. 19.30 på Sanitetshuset (ved skolen).

Dersom noen har saker de vil legge fram på årsmøtet, må disse meldes til styret i løpet av uke 8.

       SAKLISTE.

  1. Informasjon om styrets arbeid i 2015.
  2. Orintering om planer for Husøy – området
  3. Ballbinge eller miljøpark?
  4. Eventuelle nye saker.
  5. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning.
  6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap.
  7. Fastsetting av kontingent for 2015.
  8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett.
  9. Valg av medlemmer til styre i 2015.

10.Valg av innstillingskomite.

Styret ønsker at flest mulig av beboerne på Veldetun deltar på årsmøtet og kommer med innspill om hva styret bør arbeide videre med.
Som det framgår av årsberetningen er formålet med velforeningen å skape best mulig boforhold og trivsel for beboerne,

og å være et talerør utad i saker av felles interesse.
For å se årsberetning og andre opplysninger kan dere gå inn på: www.veldetunvel.no.

Hjertelig velkommen til et hyggelig møte.

Der blir servert kaffe og sjokolade/kjeks.
Med vennlig hilsen
styret i Veldetun Velforening

Trenger din lekepark oppgradering?

Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass.

Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen, innen 01mai.

75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte.

Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider.

Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp

St. Hans feiring nede i båthavn på Veldetun tirsdag 23. juni kl 17.00

 

Vi vil ønske velkommen til

St Hans feiring nede i båthavna på Veldetun tirsdag 23 juni kl 17.00.

Ta med grillmat,drikke og noe å sette stumpen på…

Det vil bli kiosk og loddsalg, så ta gjerne med småmynter?????Vi tenker å arrangere en liten talentkonkurranse for di yngste…så gi beskjed til ungene om dette og gi oss en tilbakemelding om noen ønsker å melde seg på

????

Satser på sol og godt oppmøte

Årskontingenten 2015 Status 15.mai 156 stk betalt

Pr. 15. mai har 156 stk betalt årskontingenten. Fin at så mange har betalt iår. Vi hadde håpet at flere hadde sett viktigheten av betale kontingenten. Kr 200 betales til konto 3361.16.83176

Søknadsfristen til leketun forlenges til 31. mai

 

Alle beboerne kan søke om støtte til oppgradering av nærmeste lekeplass. Søknad med oversikt over tiltak, og med budsjett for anskaffelser, sendes Velforeningen,  innen 31.mai. 75 – 80 % av de som sokner til lekeplassen må være medlemmer i Velforeningen for å få støtte. Etter at styret har bevilget et visst beløp kan beboerne kjøpe inn materiell og utføre nødvendige arbeider. Pengene utbetales mot kvitteringer for innkjøpt materiell inntil bevilget beløp.

147 stk har betalt årskontingen pr. 8.5

Kjekt se at så mange har betalt årskontingenten.  Det er over 300 husstander på Veldetun.  Har du glemt betale er det ikke for seint betale kr 200 til konto 3361.16.83176.